Loading…

Ochrana osobních údajů

Společnost LAPOD s.r.o., IČO: 26736560, se sídlem Poděbrady, T.G.Masaryka 1413/III,
okres Nymburk, PSČ 29001, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 90542 (dále jen
„Správce“) správcem osobních údajů ve smyslu relevantních ustanovení nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně Osobních údajů, dále jen „GDPR“).
1.2. Tímto jsou ve smyslu čl. 12 GDPR poskytnuty subjektům osobních údajů informace o
zpracovávání a ochraně osobních údajů a s tím souvisejících právech.
1.3. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, případně dalšími relevantními právními
předpisy a při současném šetření práv osob, jejichž údaje jsou zpracovány. Naplňování
povinností Správce v oblasti ochrany osobních údajů je nedílnou součástí jeho fungování.
1.4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem, ve kterém byly provozovateli
poskytnuty v uzavřené smlouvě, prostřednictvím registračního formuláře či jinak. Jedná se
zejména o poskytnuté adresní, identifikační a popisné údaje, především o jméno, příjmení,
kontaktní informace a adresu.
1.5. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění smluv, vymáhání práv ze smluv,
plnění zákonných povinností, oprávněné zájmy provozovatele (ochrana základních či jiných
práv z obecných právních předpisů, vč. ochrany majetku) či plnění úkolů ve veřejném zájmu.
1.6. Právními tituly zpracování osobních údajů jsou uzavírání či plnění smluv, plnění právních
povinností, oprávněné zájmy Správce, případně souhlas.
1.7. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Správce
považuje osobní údaje za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či
zákonné povinnosti předávat třetím osobám.
1.8. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání nezbytně nutnou pro splnění výše uvedených
účelů zpracování.
1.9. Subjekty osobních údajů mají dle Nařízení zejména následující práva:

  • a) Právo na informace;
  • b) Právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost;
  • c) Právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění;
  • d) Právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  • e) Právo na omezení zpracování;
  • f) Právo vznést námitku;
  • g) Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • h) Právo získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány.

1.10. Svá práva mohou subjekty osobních údajů realizovat kontaktováním Správce za použití
kontaktních údajů umístěných v sekci kontakt.
1.11. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, http://uoou.cz/.

Lázeňský hotel PARK v Poděbradech hodnocení